Google Maps 360 View For Business Profiles

Google Maps اکنون می تواند 360 نما از بیرون برخی از ساختمان ها و مکان های معروف را نشان دهد. این به نوعی نمای هوایی 360 از ساختمان را در قالبی شبیه به ویدیو در Google Maps می دهد. من فرض می‌کنم این برای ساختمان‌ها کار می‌کند، آیا می‌تو،د موارد دیگری را پیدا کنید؟

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-maps-360-view-for-business-profiles-34716.html

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا یک ع، ثابت از این است که من از Google Maps گرفته ام:

این خیلی مرتب است، نه؟

پونیت متوجه این موضوع شد توییتر که گیف زیر را به اشتراک گذاشته است، اما شما می تو،د با نگاه ، به آن، خودتان آن را تکرار کنید Getty در Google Maps و ماوس خود را روی پین نقشه قرار دهید.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است