Google Doodle 2022 برای تعطیلات فصلی

این Doodle تعطیلات فصلی از سال 2021 است:

برخلاف سال گذشته، کلیک ، بر روی Google Doodle تعطیلات فصلی کاری انجام نمی دهد، سال گذشته شما را به درخواست تعطیلات فصلی برد.

Google Doodle 2022 برای تعطیلات فصلی

Google Doodle Google “تعطیلات فصلی” خود را برای ماه دسامبر – ماه تعطیلات، پست کرده است. گوگل این کار را در سال گذشته نیز انجام داد، در حالی که چند روز گذشته ما برخی از آنها را داشتیم سایر Doodles های ویژه در صفحه اصلی Google، زم، که آن Doodle ها بیرون آمدند، Google این Doodle تعطیلات فصلی را قرار داد.

تزئینات خاص تعطیلات برای [Christmas]، [Hanukkah] و [Kwanzaa] هنوز به طور کامل زنده نیستند این تعطیلات امسال چند هفته دیگر شروع می شود، بنابراین ما کمی زمان داریم.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/2022-google-doodle-for-seasonal-،lidays-34513.html

تعطیلات همه مبارک!

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است