Google توصیه می‌کند تبدیل‌های GA4 را به Google Ads وارد کنید

چرا ما اهمیت می دهیم. وارد ، داده‌ها زندگی را برای بازاریابان آسان‌تر می‌کند، زیرا می‌توانند به تبدیل وب و برنامه خود در Google Ads دسترسی داشته باشند، به این م،ی که نیازی به بازگشت به GA4 ندارند. همچنین به تبلیغ‌کنندگان کمک می‌کند تا پیشنهادات را بهتر بهینه کنند که به طور بالقوه منجر به بهبود عملکرد می‌شود.


شیرجه عمیق. برای دریافت مفیدترین و دقیق ترین داده ها و استفاده از آ،ین ویژگی های گوگل، موتور جستجو را بخو،د توصیه های GA4 راهنما.


منبع: https://searchengineland.com/google-recommends-importing-ga4-conversion-ads-428801

ممکن است تبلیغ‌کنندگ، که یک حساب Google Ads مرتبط دارند، پیامی دریافت کرده باشند که توصیه‌های تبدیل‌های وارداتی جدید را توصیه می‌کند.

اگر حساب GA4 شما واجد شرایط واردات باشد، احتمالاً کارتی در بالای صفحه ع، فوری تبلیغات، به ،وان کارت در صفحه اصلی یا به ،وان کارت در صفحه Insights Hub ظاهر می‌شود.

چگونه داده های تبدیل به بازاریابان کمک می کند؟ ردیابی تبدیل به این م،ی است که چگونه بازاریابان متوجه می شوند که کدام یک از تبلیغات آنها واقعاً منجر به فروش می شود. بنابراین ضروری است که آنها به راحتی به این داده ها دسترسی داشته باشند تا در صورت ،وم، کمپین ها را اصلاح کنند، مانند اصلاح کلمات کلیدی، بودجه، مناقصه و موارد دیگر. این در نهایت منجر به به حدا،ر رساندن سود و کاهش هزینه ها در تبلیغات گوگل می شود.

دریافت خبرنامه جستجوی روزانه بازاریابان به آن تکیه می کنند.


گوگل از بازاریابان خواسته است تا تبدیل‌های وب و برنامه خود را از Google Analytics 4 به Google Ads وارد کنند.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است