گزارش نمایه‌سازی ویدیوی کنسول جستجوی Google مشکلات ریز عکس‌ها را به‌روزرسانی می‌کند


Google Video Timeline

از 19 ژانویه 2023، Google گزارش نمایه سازی ویدیو را در کنسول جستجوی Google به روز کرده است، که اکنون مشکلات نمایه سازی بند انگشتی را با دقت بیشتری گزارش می دهد. گوگل گفت که نتیجه ممکن است این باشد که مسائل مربوط به “تصویر کوچک گم شده” را به انواع خاص تری مشاهده کنید.

گوگل این را در صفحه ناهنجاری داده ها و نوشت: “کنسول جستجو اکنون می‌تواند با دقت بیشتری مسائل نمایه‌سازی تصاویر کوچک را طبقه‌بندی کند. در نتیجه، ممکن است مسائل مربوط به “تصویر کوچک گمشده” را به انواع خاص‌تری مشاهده کنید. تعداد کل ویدیوهای تحت تأثیر باید ثابت بماند.”

بنابراین اگر می بینید که تعداد مشکلات گزارش شده در کل ی،ان است، به این م،ی است که هیچ خطای جدیدی وجود ندارد اما ممکن است خطاها به نوع دیگری از خطا اختصاص داده شده باشند.

گوگل یک سند راهنمای دقیق در این گزارش تمام خطاها و مع، آنها توضیح داده شده است.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-console-video-indexing-report-better-34775.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است