نمای هوایی Google Kirkland

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-kir،d-aerial-view-35073.html

نمای هوایی Google Kir،d

این ع، از اینستاگرام.

در اینجا نمایی هوایی از بخشی از دفتر Google Kir،d در سیاتل را مشاهده می کنید. می بینید که آنها یک زمین تنیس دارند و تور در آن کرکلند نوشته شده است. من مطمئن نیستم که این دفتر امروزه چقدر شلوغ است، اما قبلاً بسیار شلوغ است.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است