نظرات محلی Google با تعداد نظرات در شهر

دارن گفت که این “برای ارزیابی مشروعیت بررسی ها بسیار مفید است.”

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-local-number-of-reviews-in-city-34364.html

مثال زیر از دارن شاو است، او یک اسکرین شات ارسال کرد که نشان می دهد چگونه با نام بازبین نشان می دهد که چه تعداد نقد در یک شهر خاص گذاشته اند. در این مورد، سلک 15 نقد در ادمونتون و برنا 36 نقد در ادمونتون گذاشتند.

فهرست‌های محلی Google برای برخی از فهرست‌ها، تعداد نظراتی را نشان می‌دهد که توسط یک بازبین خاص در یک مکان خاص باقی مانده است. بنابراین اگر یک شخص خاص 15 نظر گذاشته و آن نظرات مربوط به مشاغلی در یک شهر خاص باشد، ممکن است Google آن را نشان دهد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است