مهم ترین محتوا برای ویژگی دنبال کردن Google Discover


Google Discover Space

Google صفحه Get On Discover خود را در فید RSS برای ویژگی Follow in Google Discover به روز کرده است تا مهمترین محتوای آن بخش را مشخص کند. گوگل اضافه که “مهمترین محتوا برای ویژگی دنبال ،، ،صر ،وان فید و ،اصر پیوند هر مورد شما است.”

این خط جدیدی است که گوگل اضافه کرده است، “مهمترین محتوا برای ویژگی دنبال ،، ،صر ،وان فید شما و ،اصر پیوند هر مورد شما است. مطمئن شوید فید شما شامل این ،اصر باشد.” قبل از دیروز، آن خط وجود نداشت.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بنابراین اگر از این ویژگی استفاده می کنید، مطمئن شوید که این دو ،صر محتوا را در فید خود قرار دهید.

بحث انجمن در توییتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-discover-follow-feature-seo-34789.html

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است