صفحات آرشیو دسته بندی/برچسب اکثر SEO ها Noindex

آرشیو کتابخانه

موافقید؟

آرشیو دسته بندی صفحه ها نظرسنجی SEO

این نظرسنجی است:

این نظرسنجی بیش از 1000 پاسخ داشت و پاسخ ها عبارت بودند از:

  • 37.4 درصد گفتند بدون اند،
  • 28.3 درصد گفتند هیچ کاری نکنید
  • 23 درصد گفتند که آنها را به صفحات فرود تبدیل کنید
  • 11.3٪ گفتند که بر،ب متعارف به روت

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/poll-most-seos-noindex-category-tag-arc،e-pages-35729.html

جو هال یک نظرسنجی در مورد توییتر از سئوکاران می‌پرسد که معمولاً چگونه صفحات آرشیو دسته‌بندی و/یا بر،ب‌ها را برای سئو مدیریت می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که بیشتر آن صفحات را ایند، نمی‌کنند، بنابراین موتورهای جستجو، مانند گوگل، آنها را ایند، نمی‌کنند.