رویداد Googlers ترک

گوگل رویدادی برای کمک به جمع آوری پول برای مردم ،یه که به شدت تحت تاثیر ز،له ویرانگر قرار گرفته اند برگزار کرد. در اینجا نشانه هایی برای کارمندان ، گوگل وجود دارد که در دفتر گرد هم می آیند تا به جمع آوری پول و منابع کمک کنند.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/turkish-googlers-event-35488.html

این در به اشتراک گذاشته شد اینستاگرام.

کارمندان گوگل ،یه

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است