رقص سالن رقص در گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/ballroom-dancing-at-google-34143.html

بسیار خوب، این ممکن است رقص سالن رقص نباشد، من اطلاعات کمی در مورد رقص دارم، اما می‌تو،د ویدیویی از رقص این کارمندان گوگل را در زیر ببینید.

سرگرم کننده!

رقص سالن رقص گوگل

پست در اینستاگرام می گوید در زمان استراحت ناهار است. من همچنین یک ویدیوی دیگر از تمرین آنها را تعبیه کردم.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است