ردیابی رویداد Google Analytics: نحوه راه اندازی

این راهنما اینجاست تا به شما در انتقال رویدادهای سفارشی خود کمک کند، همراه با نحوه تنظیم رویدادهای سفارشی GA4 گام به گام.

پست Google Analytics Event Tracking: How To Get set up اولین بار در ژورنال موتور جستجو ظاهر شد.


منبع: https://www.searchenginejournal.com/google-،ytics-event-tracking/484607/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است