دفتر Google Carpenter شیکاگو دارای طاق های زیادی است

اینم ع، های بیشتری از این دفتر اینستاگرام در زیر تعبیه شده است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-arches-34490.html

آرچ در دفتر گوگل نجار شیکاگو

در اینجا یک ع، از دفتر Google Carpenter، دفتر در شیکاگو است. می بینید، گوگل طاق های زیادی در سراسر آن دفتر دارد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است