دایناسور استن گوگل لباس پوشیده

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-stan-dinosaur-dressed-up-34174.html

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

استن، دایناسور گوگل، مرتباً به اندازه کافی لباس می پوشد و دوباره اینجاست. من فقط مطمئن نیستم این بار این لباس ها چه چیزی را نشان می دهند. هر ایده؟

دایناسور استن گوگل لباس پوشیده

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است