داستان های برتر گوگل با نمادهای سهام که در این مقالات ذکر شده است

Google Stock Ticker

بحث انجمن در توییتتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-top-stories-stock-tickers-34897.html

نشانگر سهام داستان های برتر گوگل در این مقالات

بنابراین درست بالای فهرست مقالات در بخش داستان های برتر، اگر مقاله به آن شرکت اشاره کند، گوگل یک یا چند نماد سهام را نشان می دهد.

در اینجا یک مثال از Punit on است توییتر جستجوی گوگل در گوگل با علامت سهام GOOG:

به نظر می رسد جستجوی گوگل در حال آزمایش اضافه ، بلیط سهام با قیمت سهام شرکت های ،تی است که در مقالاتی که گوگل در بخش داستان های برتر نشان می دهد، ذکر شده است.

در اینجا یک مثال دیگر از ویل فل،گان است توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است