داستان های برتر گوگل با نمادهای سهام که در این مقالات ذکر شده است

به نظر می رسد جستجوی گوگل در حال آزمایش اضافه ، بلیط سهام با قیمت سهام شرکت های ،تی است که در مقالاتی که گوگل در بخش داستان های برتر نشان می دهد، ذکر شده است.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-top-stories-stock-tickers-34897.html

نشانگر سهام داستان های برتر گوگل در این مقالات

در اینجا یک مثال از Punit on است توییتر جستجوی گوگل در گوگل با علامت سهام GOOG:

بنابراین درست بالای فهرست مقالات در بخش داستان های برتر، اگر مقاله به آن شرکت اشاره کند، گوگل یک یا چند نماد سهام را نشان می دهد.

در اینجا یک مثال دیگر از ویل فل،گان است توییتر:

Google Stock Ticker

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است