داستان های برتر گوگل با نمادهای سهام که در این مقالات ذکر شده است

برای اندازه واقعی کلیک کنید

نشانگر سهام داستان های برتر گوگل در این مقالات

در اینجا یک مثال از Punit on است توییتر جستجوی گوگل در گوگل با علامت سهام GOOG:

بحث انجمن در توییتتر.
منبع: https://www.seroundtable.com/google-top-stories-stock-tickers-34897.htmlGoogle Stock Ticker

به نظر می رسد جستجوی گوگل در حال آزمایش اضافه ، بلیط سهام با قیمت سهام شرکت های ،تی است که در مقالاتی که گوگل در بخش داستان های برتر نشان می دهد، ذکر شده است.

در اینجا یک مثال دیگر از ویل فل،گان است توییتر:

بنابراین درست بالای فهرست مقالات در بخش داستان های برتر، اگر مقاله به آن شرکت اشاره کند، گوگل یک یا چند نماد سهام را نشان می دهد.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است