جستجوی Google مقایسه سیستم ها و پس انداز

این را خوشال بهرو، مشاهده کرد و اسکرین شات آن را در عمل منتشر کرد توییتر. باید اضافه کنم که سعی کردم این را تکرار کنم اما موفق نشدم. اینم اسکرین شاتش:

من فکر می‌کنم این یک افزوده خوب برای جستجوی Google باشد، زیرا می‌تو،د در هنگام ،ید این لوازم، پس‌اندازهای واقعی به دست آورید. واحدهای AC، گرمایش، خورشیدی، شارژر، لامپ و غیره، از طرف ،ت وقتی محصولات من، و تخفیف من، را پیدا کردید.

جستجوی Google در حال آزمایش ویژگی جدید جستجوی چرخ فلک است که محصولات EnergyStar.gov و Energy.gov، وب‌سایت‌های ،تی، را روی محصولاتی نشان می‌دهد که می‌تو،د برای صرفه‌جویی با اعتبار مالیاتی ،ت ،یداری کنید.

بحث انجمن در توییتر.

منبع: https://www.seroundtable.com/google-search-compare-systems-savings-35725.html

جستجوی گوگل مقایسه سیستم ها و پس انداز

Ac Repair Man Google Logo