تاب مجسمه اندروید 13

تاب مجسمه اندروید 13

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/android-13-statue-swing-33951.htmlدر اینجا چند ع، از GooglePlex از رونمایی بزرگ گوگل از مجسمه اندروید 13 وجود دارد. معلوم است که یک تاب است. این ع، و موارد دیگر را در اینستاگرام پیدا کردم.

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است