اسناد گوگل خزنده های گوگل را با DuplexWeb-Google بازنشسته کرد

در تاریخ 1 دسامبر به اسناد راهنما اضافه شد، مشخص نیست چه زم، آن عامل کاربر ،یدن را متوقف کرد.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بر این اساس، گوگل از دسامبر 2022، Duplex را در وب به طور کامل بازنشسته کرد سند کمک. گوگل نوشت: “Duplex در وب منسوخ شده است و از دسامبر 2022 دیگر پشتیب، نخواهد شد. هر گونه ویژگی اتوماسیون فعال شده توسط Duplex در وب دیگر پس از این تاریخ پشتیب، نخواهد شد.”

بحث انجمن در توییتر.


منبع: https://www.seroundtable.com/duplexweb-google-being-retired-34511.html

در اینجا یک اسکرین شات برای اه، تاریخی وجود دارد:

این هم یک اسکرین شات:

Google سند راهنمای Google Crawler / User Agent خود را با بخش جدیدی برای «،نده‌های بازنشسته Google» به‌روزرس، کرده است. با آن، گوگل بازنشستگی کوتاه مدت DuplexWeb-Google User Agent را اعلام کرد.

گوگل در سال 2021 عامل کاربر DuplexWeb-Google را به سند راهنمای خود اضافه کرد و سپس در دسامبر 2022، گوگل آن نماینده کاربر را بازنشسته کرد. گوگل نوشت: “،نده های گوگل زیر دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرند و فقط برای مرجع تاریخی در اینجا ذکر شده اند.” سپس گوگل DuplexWeb-Google را فهرست کرد.

Duplex توسط Google Assistant برای تماس با رستوران ها و موارد دیگر استفاده شد.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است