اتاق رختکن گوگل

در اینجا ع،ی از یک اتاق رختکن در دفتر Google Poland است. فکر می کنم این بخشی از فضای یوگا و آرامش در دفتر است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-locker-room-34267.html

من متوجه این موضوع شدم اینستاگرام.

اتاق رختکن گوگل

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است