آیا تغییر مسیر 301 یک عامل رتبه بندی گوگل است؟

آیا تغییر مسیر 301 بر رتبه بندی شما در جستجوی ارگ،ک تأثیر می گذارد؟ در ادامه بخو،د و رابطه بین تغییر مسیرهای 301 و رتبه بندی بهبود یافته گوگل را کشف کنید.

The post آیا تغییر مسیرهای 301 یک عامل رتبه بندی گوگل هستند؟ اولین بار در مجله موتور جستجو ظاهر شد.


منبع: https://www.searchenginejournal.com/ranking-factors/301-redirects/

توسط علی جهانی

علی جهانی ملقب به سنیور سئو است